Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

– voor het huren van vakantiehuis Castor –

 

1.     Begripsbepalingen

1.1 Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van vakantiehuis Castor.

1.2 Verhuurder: De heer en mevrouw Valkering – van Beek, Hogeweg 78, 1906 CG Limmen die de accommodatie aan de huurder verhuurt.

1.3 Beheerder: Waddenpoets, Burgemeester Swaanstraat 8, 8881 AH Terschelling West. Tel.: 0562-443618 / 06-51518482.

2.     Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met de Verhuurder.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

3.     Reserveringen

3.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

3.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

3.3 Bij reservering geeft de huurder het aantal personen door dat van de accommodatie gebruik gaat maken. Als het aantal personen wijzigt, dan is de huurder verplicht dat vóór uw vakantie door te geven, ook als het gaat om logés die slechts enkele nachten blijven.

3.4 Indien Verhuurder uw reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder de Huurder een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient de Huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Verhuurder.

3.5 Is de Huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient de Huurder onverwijld contact op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

3.6 Tussen Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de schriftelijke bevestiging van de reservering tevens factuur aan de Huurder heeft verzonden.

3.7 De overeenkomst betreft de huur van accommodatie voor recreatief gebruik. Het huis mag slechts worden gebruikt door het maximaal aantal personen waarvoor dit is ingericht. De inventaris is daarop afgestemd.

 

4.     Wijzigingen in de overeenkomst

4.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.

4.2 Indien een wijziging niet mogelijk is blijft de oude reservering gelden.

5. Annuleren

5.1 De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk 48 uur (bedenktijd) na de boeking te annuleren. Tenzij het verblijf in het vakantiehuis binnen één maand na de boeking valt. Boekingen binnen één maand voor vertrek kunnen binnen 24 uur kosteloos worden geannuleerd.

5.2 Na afloop van de in 5.1 genoemde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:

  • Tot 2 weken voor de reisperiode: 15% van de huursom
  • Vanaf 2 weken tot 1 week voor de reisperiode: 50% van de huursom.
  • Vanaf 1 week voor of tijdens de reisperiode: 100% van de huursom.

5.3 Indien enige omstandigheid (waaronder overmacht) Verhuurder noopt tot annulering van het reeds gehuurde huis, zal Huurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door Huurder betaalde bedrag zal door Verhuurder worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.

6. Huurprijs en betaling

6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s. De prijzen zijn afhankelijk van de periode waarin u uw vakantie boekt. De huurprijzen zijn inclusief gebruik van water, gas en elektriciteit.

6.2 De huurprijs is exclusief de borgsom van € 150,- euro per verblijf.

6.3 De toeristenbelasting is niet bij de prijs inbegrepen.

6.4 Bed- en huishoudlinnen en schoonmaakkosten zijn niet bij de Huurprijs inbegrepen.

6.5 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Verhuurder is verzonden.

6.6 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.7 Huurder dient een aanbetaling van 15% te doen binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur van de reservering van Verhuurder door overmaking op de bankrekening vermeld op de bevestiging.

6.8 De restant huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

6.9 Bij boekingen binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn voldaan.

6.10 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Verhuurder u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 5 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Verhuurder zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 5 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Verhuurder in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.

7. Aankomst en vertrek

7.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, op maandag vanaf 12:00 en op donderdag vanaf 16:00 worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie op donderdag vóór 10:00 uur en op zondag voor 18:00 uur verlaten te zijn.

7.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten

8. Reglementen

8.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Verhuurder voor het perceel vastgestelde regels, vastgelegd in onze huisregels welke u ter plaatse aantreft.

8.2 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website staat vermeld.

8.3 Het is nooit toegestaan met meer personen van de accommodatie gebruik te maken dan opgegeven bij reservering, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

8.4 De accommodatie wordt u schoon aangeboden. De huurder dient de woning bezemschoon en opgeruimd op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de container, glas in de glasbak).

8.5 De eindschoonmaak is verplicht. De schoonmaakkosten bedragen € 75,00 per week. Indien huurder de accommodatie extreem vies heeft achter gelaten (dit ter beoordeling van de lokale contactpersoon) kunnen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

8.6 Het is niet toegestaan tussen 23.00 uur en 08.00 uur op het perceel dusdanig veel geluid te maken, waardoor het als storend kan worden ervaren voor de overige dorpsbewoners.

8.7 Het is verplicht het meubilair en overige (speel) attributen, welke u geboden worden, alvorens te vertrekken terug te plaatsen op de plaats waar deze u in eerste instantie zijn aangeboden.

 

9. Huisdieren

9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan

10. Aansprakelijkheid

10.1 Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg over het huurhuis en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van Huurder tot volledige schadevergoeding.

10.2 Calamiteiten en schade dienen direct door Huurder aan de door de Verhuurder aangestelde Beheerder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de Huurder worden verhaald.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de Huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

10.4 De Verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

10.5 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder of (één van) haar werknemers.

10.6 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

11. Klachten

11.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie direct aan Verhuurder te melden. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan heeft u tot uiterlijk één maand na vertrek uit de huurwoning de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op de overeenkomst tussen u en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.